Please find the full publication list on Google Scholar.

2021

302. Van der Merwe Growth in Bilayer Graphene
Haozhe Wang, Zhenpeng Yao, Gang Seob Jung, Qichen Song, Marek Hempel, Tomas Palacios, Gang Chen, Markus J Buehler, Alan Aspuru-Guzik, Jing Kong
Matter, DOI:10.1016/j.matt.2021.08.017, (2021)
301. Ultralow contact resistance between semimetal and monolayer semiconductors
Pin-Chun Shen, Cong Su, Yuxuan Lin, Ang-Sheng Chou, Chao-Ching Cheng, Ji-Hoon Park, Ming-Hui Chiu, Ang-Yu Lu, Hao-Ling Tang, Mohammad Mahdi Tavakoli, Gregory Pitner, Xiang Ji, Zhengyang Cai, Nannan Mao, Jiangtao Wang, Vincent Tung, Ju Li, Jeffrey Bokor, Alex Zettl, Chih-I Wu, Tomas Palacios, Lain-Jong Li & Jing Kong
Nature, DOI:10.1038/s41586-021-03472-9, (2021)
300. Toward MXene Interconnects
Haozhe Wang, Zhenpeng Yao, Luiz Acauan, Jing Kong, Brian L. Wardle
Matter, DOI:10.1016/j.matt.2021.04.008, (2021)

2020

299. One-dimensional van der Waals heterostructures
Rong Xiang, Taiki Inoue, Yongjia Zheng, Akihito Kumamoto, Yang Qian, Yuta Sato, Ming Liu, Daiming Tang, Devashish Gokhale, Jia Guo, Kaoru Hisama, Satoshi Yotsumoto, Tatsuro Ogamoto, Hayato Arai, Yu Kobayashi, Hao Zhang, Bo Hou, Anton Anisimov, Mina Maruyama, Yasumitsu Miyata, Susumu Okada, Shohei Chiashi, Yan Li, Jing Kong, Esko I Kauppinen, Yuichi Ikuhara, Kazu Suenaga, Shigeo Maruyama
Science, DOI:10.1126/science.aaz2570, (2020)

2019

298. Direct Observation of Symmetry-Dependent Electron–Phonon Coupling in Black Phosphorus
Nannan Mao, Xingzhi Wang, Yuxuan Lin, Bobby G Sumpter, Qingqing Ji, Tomás Palacios, Shengxi Huang, Vincent Meunier, Mildred S Dresselhaus, William A Tisdale, Liangbo Liang, Xi Ling, Jing Kong
Journal of the American Chemical Society, DOI:10.1021/jacs.9b07974, (2019)
297. Paraffin-enabled Graphene Transfer
Wei Sun Leong, Haozhe Wang, Jingjie Yeo, Francisco J. Martin-Martinez, Ahmad Zubair, Pin-Chun Shen, Yunwei Mao, Tomas Palacios, Markus J. Buehler, Jin-Yong Hong, Jing Kong
Nature Communications, DOI:/10.1038/s41467-019-08813-x, (2019)
296. Additive manufacturing of patterned 2D semiconductor through recyclable masked growth
Yunfan Guo, Pin-Chun Shen, Cong Su, Ang-Yu Lu, Marek Hempel, Yimo Han, Qingqing Ji, Yuxuan Lin, Enzheng Shi, Elaine McVay, Letian Dou, David A. Muller, Tomás Palacios, Ju Li, Xi Ling, Jing Kong
PNAS, DOI:10.1073/pnas.1816197116, (2019)
295. Two-dimensional MoS2-enabled flexible rectenna for Wi-Fi-band wireless energy harvesting
Xu Zhang, Jesús Grajal, Jose Luis Vazquez-Roy, Ujwal Radhakrishna, Xiaoxue Wang, Winston Chern, Lin Zhou, Yuxuan Lin, Pin-Chun Shen, Xiang Ji, Xi Ling, Ahmad Zubair, Yuhao Zhang, Han Wang, Madan Dubey, Jing Kong, Mildred Dresselhaus, Tomás Palacios
Nature, DOI:10.1038/s41586-019-0892-1, (2019)
294. Self-Assembled, Ultrahigh Refractive Index Pseudo-Periodic Sn Nanostructures for Broad-Band Infrared Photon Management in Single Layer Graphene
Sidan Fu, Haozhe Wang, Xiaoxin Wang, Yi Song, Jing Kong, Jifeng Liu
ACS Photonics, DOI: 10.1021/acsphotonics.8b01370, (2018)

2018

293. Synthetic Lateral Metal-Semiconductor Heterostructures of Transition Metal Disulfides
Wei Sun Leong, Qingqing Ji, Nannan Mao, Yimo Han, Haozhe Wang, Aaron J Goodman, Antoine Vignon, Cong Su, Yunfan Guo, Pin-chun Shen, Zhenfei Gao, David A Muller, William A Tisdale, Jing Kong
Journal of the American Chemical Society, DOI: 10.1021/jacs.8b07806, (2018)
292. In-situ Generated Volatile Precursor for CVD Growth of a Semimetallic 2D Dichalcogenide
Zhenfei Gao, Qingqing Ji, Pin-Chun Shen, Yimo Han, Wei Sun Leong, Nannan Mao, Lin Zhou, Cong Su, Jin Niu, Xiang Ji, Mahomed Mehdi Goulamaly, David A Muller, Yongfeng Li, Jing Kong
ACS applied materials & interfaces, DOI: 10.1021/acsami.8b13428, (2018)
291. Efficient and tumor-specific knockdown of MTDH gene attenuates paclitaxel resistance of breast cancer cells both in vivo and in vitro
Liu Yang, Yanhua Tian, Wei Sun Leong, Heng Song, Wei Yang, Meiqi Wang, Xinle Wang, Jing Kong, Baoen Shan, Zhengchuan Song
Breast Cancer Research, DOI: doi.org/10.1186/s13058-018-1042-7, (2018)
290. CVD Technology for 2-D Materials
Pin-Chun Shen, Yuxuan Lin, Haozhe Wang, Ji-Hoon Park, Wei Sun Leong, Ang-Yu Lu, Tomas Palacios, Jing Kong
IEEE Transactions on Electron Devices, DOI: 10.1109/TED.2018.2866390, (2018)
289. Generating Sub-nanometer Pores in Single-layer MoS2 by Heavy Ion Bombardment for Gas Separation: A theoretical Perspective
Kedi Yin, Shengxi Huang, Xiaofei Chen, Xinwei Wang, Jing Kong, Yan Chen, Jianming Xue
ACS applied materials & interfaces, DOI: 10.1021/acsami.8b10569, (2018)
288. Ambient-pressure CVD of graphene on low-index Ni surfaces using methane: A combined experimental and first-principles study
Daniela L Mafra, Jimena A Olmos-Asar, Fabio R Negreiros, Alfonso Reina, Ki Kang Kim, Mildred S Dresselhaus, Jing Kong, Gary J Mankey, Paulo T Araujo
Physical Review Materials, DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.2.073404, (2018)
287. Raman enhancement of blood constituent proteins using graphene
Shengxi Huang, Rishikesh Pandey, Ishan Barman, Jing Kong, Mildred S Dresselhaus
ACS Photonics, DOI: 10.1021/acsphotonics.8b00456, (2018)
286. Synthesis of large-area multilayer hexagonal boron nitride sheets on iron substrates and its use in resistive switching devices
Fei Hui, Marco A Villena, Wenjing Fang, Ang-Yu Lu, Jing Kong, Yuanyuan Shi, Xu Jing, Kaichen Zhu, Mario Lanza
2D Materials, DOI: 10.1088/2053-1583/aac615, (2018)
285. Phase-Modulated Degenerate Parametric Amplification Microscopy
Yunan Gao, Aaron J Goodman, Pin-Chun Shen, Jing Kong, William A Tisdale
Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01827, (2018)
284. Carbon nanotube-based flexible electrothermal film heaters with a high heating rate
Song-Lin Jia, Hong-Zhang Geng, Luda Wang, Ying Tian, Chun-Xia Xu, Pei-Pei Shi, Ze-Zeng Gu, Xue-Shuang Yuan, Li-Chao Jing, Zhi-Ying Guo, Jing Kong
Royal Society Open Science, DOI: 10.1098/rsos.172072, (2018)
283. Exploring Low Internal Reorganization Energies for Silicene Nanoclusters
Ricardo Pablo-Pedro, Hector Lopez-Rios, Jose-L Mendoza-Cortes, Jing Kong, Serguei Fomine, Troy Van Voorhis, Mildred S Dresselhaus
Physical Review Applied, DOI: 10.1103/PhysRevApplied.9.054012, (2018)
282. Large Photothermal Effect in Sub‐40 nm h‐BN Nanostructures Patterned Via High‐Resolution Ion Beam
Josué J López, Antonio Ambrosio, Siyuan Dai, Chuong Huynh, David C Bell, Xiao Lin, Nicholas Rivera, Shengxi Huang, Qiong Ma, Soeren Eyhusen, Ido E Kaminer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, Dimitri N Basov, Pablo Jarillo‐Herrero, Marin Soljačić
Small, DOI: 10.1002/smll.201800072, (2018)
281. Growing highly pure semiconducting carbon nanotubes by electrotwisting the helicity
Jiangtao Wang, Xiang Jin, Zebin Liu, Guo Yu, Qingqing Ji, Haoming Wei, Jin Zhang, Ke Zhang, Dongqi Li, Zi Yuan, Jiachen Li, Peng Liu, Yang Wu, Yang Wei, Jiaping Wang, Qunqing Li, Lina Zhang, Jing Kong, Shoushan Fan, Kaili Jiang
Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-018-0057-x, (2018)
280. Probing the ultimate plasmon confinement limits with a van der Waals heterostructure
David Alcaraz Iranzo, Sébastien Nanot, Eduardo JC Dias, Itai Epstein, Cheng Peng, Dmitri K Efetov, Mark B Lundeberg, Romain Parret, Johann Osmond, Jin-Yong Hong, Jing Kong, Dirk R Englund, Nuno MR Peres, Frank HL Koppens
Science, DOI: 10.1126/science.aar8438, (2018)
279. Chemiresistive Graphene Sensors for Ammonia Detection
Charles Mackin, Vera Schroeder, Amaia Zurutuza, Cong Su, Jing Kong, Timothy M Swager, Tomás Palacios
ACS applied materials & interfaces, DOI: 10.1021/acsami.8b00853, (2018)
278. Graphene–Perovskite Schottky Barrier Solar Cells
Yi Song, Anna Osherov, Vladimir Bulović, Jing Kong
Advanced Sustainable Systems, DOI: 10.1002/adsu.201700106, (2018)
277. Fast water transport in graphene nanofluidic channels
Quan Xie, Mohammad Amin Alibakhshi, Shuping Jiao, Zhiping Xu, Marek Hempel, Jing Kong, Hyung Gyu Park, Chuanhua Duan
Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/s41565-017-0031-9, (2018)
276. Tuning Electronic Structure of Single Layer MoS2 through Defect and Interface Engineering
Yan Chen, Shengxi Huang, Xiang Ji, Kiran Adepalli, Kedi Yin, Xi Ling, Xinwei Wang, Jianmin Xue, Mildred Dresselhaus, Jing Kong, Bilge Yildiz
ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.7b08418, (2018)
275. Low-Temperature Copper Bonding Strategy with Graphene Interlayer
Haozhe Wang, Wei Sun Leong, Fengtian Hu, Longlong Ju, Cong Su, Yukun Guo, Ju Li, Ming Li, Anmin Hu, Jing Kong
ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.7b07739, (2018)
274. Selectivity of Nanoporous MnO2 and TiO2 Membranes for Residual Contaminants in Treated Wastewater
Adewale Giwa, Sung M. Jung, Menatalla Ahmed, Wenjing Fang, Jing Kong, Shadi W. Hasan
Chemical Engineering Technology, DOI: 10.1002/ceat.201700376, (2018)
273. Catalytic synthesis of few-layer graphene on titania nanowires
Akira Kudo, Sung Mi Jung, Michael S. Strano, Jing Kong and Brian L. Wardle
Nanoscale, DOI: 10.1039/C7NR05853E, (2018)
272. Fast water transport in graphene nanofluidic channels
Quan Xie, Mohammad Amin Alibakhshi, Shuping Jiao, Zhiping Xu, Marek Hempel, Jing Kong, Hyung Gyu Park & Chuanhua Duan
Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/s41565-017-0031-9, (2018)
271. Crumpled graphene prepared by a simple ultrasonic pyrolysis method for fast photodetection
Zhenfei Gao, Zhiwen Jin, Qingqing Ji, Yushu Tang, Jing Kong, Liqiang Zhang, Yongfeng Li
Carbon, DOI: 10.1016/j.carbon.2017.11.082, (2017)

2017

270. Observation of Exciton–Exciton Interaction Mediated Valley Depolarization in Monolayer MoSe2
Fahad Mahmood, Zhanybek Alpichshev, Yi-Hsien Lee, Jing Kong, and Nuh Gedik
Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b03953, (2017)
269. A MoTe2-based light-emitting diode and photodetector for silicon photonic integrated circui
Ya-Qing Bie, Gabriele Grosso, Mikkel Heuck, Marco M. Furchi, Yuan Cao, Jiabao Zheng, Darius Bunandar, Efren Navarro-Moratalla, Lin Zhou, Dmitri K. Efetov, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jing Kong, Dirk Englund & Pablo Jarillo-Herrero
Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/nnano.2017.209, (2017)
268. Chalcogenide glass-on-graphene photonics
Hongtao Lin, Yi Song, Yizhong Huang, Derek Kita, Skylar Deckoff-Jones, Kaiqi Wang, Lan Li, Junying Li, Hanyu Zheng, Zhengqian Luo, Haozhe Wang, Spencer Novak, Anupama Yadav, Chung-Che Huang, Ren-Jye Shiue, Dirk Englund, Tian Gu, Daniel Hewak, Kathleen Richardson, Jing Kong & Juejun Hu
Nature Photonics, DOI: 10.1038/s41566-017-0033-z, (2017)
267. Electrical Homogeneity of Large-Area Chemical Vapor Deposited Multilayer Hexagonal Boron Nitride Sheets
Fei Hui, Wenjing Fang, Wei Sun Leong, Tewa Kpulun, Haozhe Wang, Hui Ying Yang, Marco A. Villena, Gary Harris||, Jing Kong, and Mario Lanza
ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.7b09417, (2017)
266. Nanoporous Atomically Thin Graphene Membranes for Desalting and Dialysis Applications
Piran R. Kidambi, Doojoon Jang, Juan-Carlos Idrobo, Michael S. H. Boutilier, Luda Wang, Jing Kong, Rohit Karnik
Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201700277, (2017)
265. Distortion of DNA Origami on Graphene Imaged with Advanced TEM Techniques
Yoones Kabiri, Adithya N. Ananth, Jaco van der Torre, Allard Katan, Jin-Yong Hong, Sairam Malladi, Jing Kong, Henny Zandbergen, Cees Dekker
Small, DOI: 10.1002/smll.201700876, (2017)
264. Electrothermal Control of Graphene Plasmon–Phonon Polaritons
Qiushi Guo, Francisco Guinea, Bingchen Deng, Ibrahim Sarpkaya, Cheng Li, Chen Chen, Xi Ling, Jing Kong, Fengnian Xia
Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201700566, (2017)
263. The physics and chemistry of graphene-on-surfaces
Guoke Zhao, Xinming Li, Meirong Huang, Zhen Zhen, Yujia Zhong, Qiao Chen, Xuanliang Zhao, Yijia He, Ruirui Hu, Tingting Yang, Rujing Zhang, Changli Li, Jing Kong, Jian-Bin Xu, Rodney S. Ruoff and Hongwei Zhu
Chem. Soc. Rev., DOI: 10.1039/C7CS00256D, (2017)
262. Epitaxial growth of large-area and highly crystalline anisotropic ReSe2 atomic layer
Fangfang Cui, Xiaobo Li, Qingliang Feng, Jianbo Yin, Lin Zhou, Dongyan Liu, Kaiqiang Liu, Xuexia He, Xing Liang, Shengzhong Liu, Zhibin Lei, Zonghuai Liu, Hailin Peng, Jin Zhang, Jing Kong, Hua Xu
Nano Research, DOI: 10.1007/s1227, (2017)
261. Raman evidence for pressure-induced formation of diamondene
Luiz Gustavo Pimenta Martins, Matheus J. S. Matos, Alexandre R. Paschoal, Paulo T. C. Freire, Nadia F. Andrade, Acrísio L. Aguiar, Jing Kong, Bernardo R. A. Neves, Alan B. de Oliveira, Mário S.C. Mazzoni, Antonio G. Souza Filho, and Luiz Gustavo
Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-017-00149-8, (2017)
260. Sensitive Phonon-Based Probe for Structure Identification of 1T ‘ MoTe2
Lin Zhou, Shengxi Huang, Yuki Tatsumi, Lijun Wu, Huaihong Guo, Ya-Qing Bie, Keiji Ueno, Teng Yang, Yimei Zhu, Jing Kong, Riichiro Saito and Mildred Dresselhaus
J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.7b03445, (2017)
259. Assessment and control of the impermeability of graphene for atomically thin membranes and barriers
Piran R. Kidambi, Rebekah A. Terry, Luda Wang, Michael S. H. Boutilier, Doojoon Jang, Jing Kong and Rohit Karnik
Nanoscale, DOI: 10.1039/C7NR01921A, (2017)
258. Monolayer Tungsten Disulfide (WS2) via Chlorine-Driven Chemical Vapor Transport
Brian J. Modtland, Efren Navarro-Moratalla, Xiang Ji, Marc Baldo, Jing Kong
Small, DOI: 10.1002/smll.201701232, (2017)
257. Enhanced Raman scattering on functionalized graphene substrates
Václav Valeš, Petr Kovaříček, Michaela Fridrichová, Xiang Ji, Xi Ling, Jing Kong, Mildred S Dresselhaus and Martin Kalbáč
2D Materials, DOI: 0.1088/2053-1583/aa6b6e/meta, (2017)
256. Remote epitaxy through graphene enables two-dimensional material-based layer transfer
Yunjo Kim, Samuel S. Cruz, Kyusang Lee, Babatunde O. Alawode, Chanyeol Choi, Yi Song, Jared M. Johnson, Christopher Heidelberger, Wei Kong, Shinhyun Choi, Kuan Qiao, Ibraheem Almansouri, Eugene A. Fitzgerald, Jing Kong, Alexie M. Kolpak, Jinwoo Hwang & Jeehwan Kim
Nature, DOI: 10.1038/nature22053, (2017)
255. Temporal and spatial valley dynamics in two-dimensional semiconductors probed via Kerr rotation
J Huang, TB Hoang, T Ming, J Kong, MH Mikkelsen
Physical Review B, DOI: 10.1103/PhysRevB.95.075428, (2017)
254. Concurrent Synthesis of High-Performance Monolayer Transition Metal Disulfides
Linfeng Sun, Wei Sun Leong, Shize Yang, Matthew F. Chisholm, Shi-Jun Liang, Lay Kee Ang, Yongjian Tang, Yunwei Mao, Jing Kong, Hui Ying Yang
Advanced Functional Materials, DOI: 10.1002/adfm.201605896, (2017)
253. Large, valley-exclusive Bloch-Siegert shift in monolayer WS2
Edbert J. Sie1, Chun Hung Lui, Yi-Hsien Lee, Liang Fu, Jing Kong, Nuh Gedik
Science, DOI: 10.1126/science.aal2241, (2017)
252. M13 Virus Aerogels as a Scaffold for Functional Inorganic Materials
Sung Mi Jung, Jifa Qi, Dahyun Oh, Angela Belcher, and Jing Kong
Advanced Functional Materials, DOI:10.1002/adfm.201603203, (2017)

2016

251. Coupling-Enhanced Broadband Mid-infrared Light Absorption in Graphene Plasmonic Nanostructures
Bingchen Deng, Qiushi Guo, Cheng Li, Haozhe Wang, Xi Ling, Damon B. Farmer, Shu-jen Han, Jing Kong, and Fengnian Xia
ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.6b06203, (2016)
250. Observation of Intervalley Biexcitonic Optical Stark Effect in Monolayer WS2
Edbert J. Sie, Chun Hung Lui, Yi-Hsien Lee, Jing Kong, and Nuh Gedik
Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02998, (2016)
249. MoS2 Field-Effect Transistor with Sub-10 nm Channel Length
Amirhasan Nourbakhsh, Ahmad Zubair, Redwan N. Sajjad†, Amir Tavakkoli K. G., Wei Chen, Shiang Fang, Xi Ling, Jing Kong, Mildred S. Dresselhaus, Efthimios Kaxiras, Karl K. Berggren, Dimitri Antoniadis, and Tomás Palacios
Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03999, (2016)
248. Quenching of photoluminescence of Rhodamine 6G molecules on functionalized graphene
Václav Valeš, Petr Kovaříček, Xiang Ji, Xi Ling, Jing Kong, Mildred S. Dresselhaus, Martin Kalbáč
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS , DOI: 10.1002/pssb.201600230, (2016)
247. Modification of the electronic properties of hexagonal boron-nitride in BN/graphene vertical heterostructures
Minghu Pan, Liangbo Liang, Wenzhi Lin, Soo Min Kim, Qing Li, Jing Kong, Mildred S Dresselhaus and Vincent Meunier
2D Materials, DOI:10.1088/2053-1583/3/4/045002/meta (2016)
246. The nano necklace made of single-walled carbon nanotubes and an azo-containing polymer: Island-like carboxyl distribution, bead-like morphology formation, and photophysical properties manipulation
Wenhui Yi, Sweejiang Yoo, Shufeng Wang, Jing Kong, Jinhai Si, Qihuang Gong, Xun Hou, Mildred S. Dresselhaus
Carbon , DOI: 10.1016/j.carbon.2016.06.106, (2016)
245. Ultrasmall Mode Volumes in Plasmonic Cavities of Nanoparticle-On-Mirror Structures
Shengxi Huang, Tian Ming, Yuxuan Lin, Xi Ling, Qifeng Ruan, Tomás Palacios, Jianfang Wang, Mildred Dresselhaus, Jing Kong
Small, DOI: 110.1002/smll.201601318, (2016)
244. Omnidirectionally Stretchable and Transparent Graphene Electrodes
Jin-Yong Hong, Wook Kim, Dukhyun Choi, Jing Kong, and Ho Seok Park
ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.6b04493, (2016)
243. Design, Modeling, and Fabrication of Chemical Vapor Deposition Grown MoS2 Circuits with E-Mode FETs for Large-Area Electronics
Lili Yu, Dina El-Damak, Ujwal Radhakrishna, Xi Ling, Ahmad Zubair, Yuxuan Lin, Yuhao Zhang, Meng-Hsi Chuang, Yi-Hsien Lee, Dimitri Antoniadis, Jing Kong, Anantha Chandrakasan, and Tomas Palacios
Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02739, (2016)
242. High Luminescence Efficiency in MoS2 Grown by Chemical Vapor Deposition
Matin Amani, Robert A. Burke, Xiang Ji, Peida Zhao, Der-Hsien Lien, Peyman Taher, Geun Ho Ahn, Daisuke Kirya, Joel W. AgerIII, Eli Yablonovitch, Jing Kong, Madan Dubey, and Ali Javey
ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.6b03443, (2016)
241. Porous Cu Nanowire Aerosponges from One-Step Assembly and their Applications in Heat Dissipation
Sung Mi Jung, Daniel J. Preston, Hyun Young Jung, Zhengtao Deng, Evelyn N. Wang, Jing Kong
Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201504774, (2015)
240. Ultra-large suspended graphene as a highly elastic membrane for capacitive pressure sensors
Yu-Min Chen, Shih-Ming He, Chi-Hsien Huang, Cheng-Chun Huang, Wen-Pin Shih, Chun-Lin Chu, Jing Kong, Ju Li and Ching-Yuan Su
Nanoscale, DOI: 10.1039/C5NR08668J, (2016)
239. Transition from Diffusion-Controlled Intercalation into Extrinsically Pseudocapacitive Charge Storage of MoS2 by Nanoscale Heterostructuring
Qasim Mahmood, Sul Ki Park, Kideok D. Kwon, Sung-Jin Chang, Jin-Yong Hong, Guozhen Shen, Young Mee Jung, Tae Jung Park, Sung Woon Khang, Woo Sik Kim, Jing Kong, Ho Seok Park
Advanced Energy Materials, DOI: 10.1002/aenm.201501115, (2016)
238. Cartilage-inspired superelastic ultradurable graphene aerogels prepared by the selective gluing of intersheet joints
Jin-Yong Hong, Sol Yun, Jeong Jae Wie, Xu Zhang, Mildred S. Dresselhaus, Jing Kong and Ho Seok Park
Nanoscale, DOI: 10.1039/C6NR01986B, (2016)
237. High-surface-area nanomesh graphene with enriched edge sites as efficient metal-free cathodes for dye-sensitized solar cells
Wang Yang, Xiuwen Xu, Yalun Gao, Zhao Li, Cuiyu Li, Wenping Wang, Yu Chen , Guoqing Ning , Liqiang Zhang, Fan Yang, Shengli Chen, Aijun Wang, Jing Kong and Yongfeng Li
Nanoscale, DOI: 10.1039/C6NR01838F, (2016)
236. The hierarchical porosity of a three-dimensional graphene electrode for binder-free and high performance supercapacitors
Jun-He Chang, Yu-Han Hung, Xu-Feng Luo, Chi-Hsien Huang, Sungmi Jung, Jeng-Kuei Chang, Jing Kong and Ching-Yuan Su
Nanoscale, DOI: 10.1039/C5RA26000K, (2016)
235. Role of Molecular Sieves in the CVD Synthesis of Large-Area 2D MoTe2
Lin Zhou, Kai Xu, Ahmad Zubair, Xu Zhang, Fangping Ouyang, Tomás Palacios, Mildred S. Dresselhaus, Yongfeng Li, and Jing Kong
Advanced Functional Materials, DOI:10.1002/adfm.201603491, (2016)
234. In-Plane Optical Anisotropy of Layered Gallium Telluride
Shengxi Huang, Yuki Tatsumi, Xi Ling,Huaihong Guo, Ziqiang Wang, Garrett Watson, Alexander A. Puretzky, David B. Geohegan, Jing Kong, Ju Li, Teng Yang, Riichiro Saito, and Mildred S. Dresselhaus
ACS Nano, DOI:10.1021/acsnano.6b05002, (2016)
233. Synthesis of High-Quality Large-Area Homogenous 1T′ MoTe2 from Chemical Vapor Deposition
Lin Zhou, Ahmad Zubair, Ziqiang Wang, Xu Zhang, Fangping Ouyang, Kai Xu, Wenjing Fang, Keiji Ueno, Ju Li, Tomás Palacios, Jing Kong,* and Mildred S. Dresselhaus*
Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201602687, (2016)
232. Low-Frequency Interlayer Raman Modes to Probe Interface of Twisted Bilayer MoS2
Shengxi Huang, Liangbo Liang, Xi Ling, Alexander A. Puretzky, David B. Geohegan, Bobby G. Sumpter, Jing Kong, Vincent Meunier, and Mildred S. Dresselhaus
Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b05015, (2016)
231. Visibly-Transparent Organic Solar Cells on Flexible Substrates with All-Graphene Electrodes
Yi Song, Sehoon Chang, Silvija Gradecak, Jing Kong
Advanced Energy Materials, DOI: 10.1002/aenm.201600847, (2016)
230. Parallel Stitching of Two-Dimensional Materials
Xi Ling, Yuxuan Lin, Qiong Ma, Ziqiang Wang, Yi Song, Lili Yu, Shengxi Huang, Wenjing Fang, Xu Zhang, Allen L Hsu, Yaqing Bie, Yi-Hsien Lee, Yimei Zhu, Lijun Wu, Ju Li, Pablo Jarillo-Herrero, Mildred S Dresselhaus, Tomás Palacios, Jing Kong
Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201505070, (2016)
229. Anisotropic Electron-Photon and Electron-Phonon Interactions in Black Phosphorus
Xi Ling, Shengxi Huang, Eddwi H Hasdeo, Liangbo Liang, William M Parkin, Yuki Tatsumi, Ahmad RT Nugraha, Alexander A Puretzky, Paul Masih Das, Bobby G Sumpter, David B Geohegan, Jing Kong, Riichiro Saito, Marija Drndic, Vincent Meunier, Mildred S Dresselhaus
Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b04540, (2016)
228. Tuning ultrafast electron thermalization pathways in a van der Waals heterostructure
Qiong Ma, Trond I Andersen, Nityan L Nair, Nathaniel M Gabor, Mathieu Massicotte, Chun Hung Lui, Andrea F Young, Wenjing Fang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, Nuh Gedik, Frank HL Koppens, Pablo Jarillo-Herrero
Nature Physics, DOI: 10.1038/nphys3620, (2016)
227. A Rational Strategy for Graphene Transfer on Substrates with Rough Features
Jin-Yong Hong, Yong Cheol Shin, Ahmad Zubair, Yunwei Mao, Tomás Palacios, Mildred S. Dresselhaus, Sung Hyun Kim, Jing Kong
Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201505527, (2016)
226. Enhancing the Sensitivity of Percolative Graphene Films for Flexible and Transparent Pressure Sensor Arrays
Zhuo Chen, Tian Ming, Mahomed Mehdi Goulamaly, Heming Yao, Daniel Nezich, Marek Hempel, Mario Hofmann, Jing Kong
Advanced Functional Materials, DOI: 10.1002/adfm.201503674, (2016)

2015

225. Chemical Vapor Deposition Growth of Graphene and Related Materials
Ryo Kitaura1 Yasumitsu Miyata Rong Xiang James Hone Jing Kong Rodney S. Ruoff Shigeo Maruyama
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN, DOI: 10.7566/JPSJ.84.121013, (2015)
224. Challenges and opportunities for graphene as transparent conductors in optoelectronics
Yi Song, Wenjing Fang, Roberto Brenes, Jing Kong
Nano Today, DOI: 10.1016/j.nantod.2015.11.005, (2015)
223. Graphene-Based Thermopile for Thermal Imaging Applications
Allen L. Hsu, Patrick K. Herring, Nathaniel M. Gabor, Sungjae Ha, Yong Cheol Shin, Yi Song, Matthew Chin, Madan Dubey, Anantha P. Chandrakasan, Jing Kong, Pablo Jarillo-Herrero, and Tomás Palacios
Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b01755, (2015)
222. Large-Area Synthesis of High-Quality Uniform Few-Layer MoTe2
Lin Zhou, Kai Xu, Ahmad Zubair, Albert D. Liao, Wenjing Fang, Fangping Ouyang, Yi-Hsien Lee, Keiji Ueno, Riichiro Saito, Tomás Palacios, Jing Kong, and Mildred S. Dresselhaus
Journal of the American Chemical Society, DOI: 10.1021/jacs.5b07452, (2015)
221. Intervalley biexcitons and many-body effects in monolayer MoS2
Edbert J. Sie, Alex J. Frenzel, Yi-Hsien Lee, Jing Kong, and Nuh Gedik
Physical review B, DOI: 10.1103/PhysRevB.92.125417, (2015)
220. Tunneling Nanoelectromechanical Switches Based on Compressible Molecular Thin Films
Farnaz Niroui, Annie I. Wang, Ellen M. Sletten, Yi Song, Jing Kong, Eli Yablonovitch, Timothy M. Swager, Jeffrey H. Lang, and Vladimir Bulović
ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.5b02476, (2015)
219. Symmetry Engineering of Graphene Plasmonic Crystals
Kitty Y. M. Yeung, Jingyee Chee, Yi Song, Jing Kong, and Donhee Ham
Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b00970, (2015)
218. X-Ray Spectroscopic Investigation of Chlorinated Graphene: Surface Structure and Electronic Effects
Xu Zhang, Theanne Schiros, Dennis Nordlund, Yong Cheol Shin, Jing Kong, Mildred Dresselhaus,
Tomás Palacios
Advanced Functional Materials, DOI: 10.1002/adfm.201500541, (2015)
217. Elucidating surface redox charge storage of phosphorus-incorporated graphenes with hierarchical architectures
Xu Yua, Hae Jin Kimb, Jin-Yong Honga, Young Mee Jungc, Kideok D. Kwond, Jing Konge, Ho Seok Parka
Nano Energy, DOI: 10.1016/j.nanoen.2015.05.010, (2015)
216. Lighting Up the Raman Signal of Molecules in the Vicinity of Graphene Related Materials
Xi Ling, Shengxi Huang, Shibin Deng, Nannan Mao, Jing Kong, Mildred S. Dresselhaus, and Jin Zhang
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, DOI: 10.1021/ar500466u, (2015)
215. Low-Frequency Interlayer Breathing Modes in Few-Layer Black Phosphorus
Xi Ling, Liangbo Liang, Shengxi Huang, Alexander A. Puretzky, David B. Geohegan, Bobby G. Sumpter, Jing Kong, Vincent Meunier, and Mildred S. Dresselhaus
Nano letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b01117, (2015)
214. Molecular Selectivity of Graphene-Enhanced Raman Scattering
Shengxi Huang, Xi Ling, Liangbo Liang, Yi Song, Wenjing Fang, Jin Zhang, Jing Kong, Vincent Meunier, and Mildred S. Dresselhaus
Nano letters, DOI: 10.1021/nl5045988, (2015)
213. Scalable Graphene Coatings for Enhanced Condensation Heat Transfer
Daniel J. Preston, Daniela L. Mafra, Nenad Miljkovic, Jing Kong, and Evelyn N. Wang
Nano letters, DOI: 10.1021/nl504628s, (2015)
212. Nanofiltration across Defect-Sealed Nanoporous Monolayer Graphene
Sean C. O’Hern, Doojoon Jang, Suman Bose, Juan-Carlos Idrobo, Yi Song, Tahar Laoui, Jing Kong, and Rohit Karnik
Nano letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b00456, (2015)
211. Leveraging Nanocavity Harmonics for Control of Optical Processes in 2D Semiconductors
Gleb M. Akselrod, Tian Ming, Christos Argyropoulos, Thang B. Hoang, Yuxuan Lin, Xi Ling, David R. Smith, Jing Kong, and Maiken H. Mikkelsen
Nano letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b01062, (2015)
210. A review of large-area bilayer graphene synthesis by chemical vapor deposition
Wenjing Fang, Allen L. Hsu, Yi Song and Jing Kong
Nanoscale, DOI: 10.1039/C5NR04756K, (2015)
209. Graphene oxide monolayers as atomically thin seeding layers for atomic layer deposition of metal oxides
Amirhasan Nourbakhsh, Christoph Adelmann, Yi Song, Chang Seung Lee, Inge Asselberghs, Cedric Huyghebaert, Simone Brizzi, Massimo Tallarida, Dieter Schmeißer, Sven Van Elshocht, Marc Heyns, Jing Kong, Tomás Palacios and Stefan De Gendt
Nanoscale, DOI: 10.1039/C5NR01128K, (2015)
208. Synthesis of large-area multilayer hexagonal boron nitride for high material performance
Soo Min Kim, Allen Hsu, Min Ho Park, Sang Hoon Chae, Seok Joon Yun, Joo Song Lee, Dae-Hyun Cho, Wenjing Fang, Changgu Lee, Tomás Palacios, Mildred Dresselhaus, Ki Kang Kim, Young Hee Lee & Jing Kong
Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms9662, (2015)
207. Leveraging Nanocavity Harmonics for Control of Optical Processes in 2D Semiconductors
G. M. Akselrod, T. Ming, C. Argyropoulos, T. B. Hoang, Y. X. Lin, X. Ling, D. R. Smith, J. Kong, M. H. Mikkelsen
Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b01062, (2015)
206. Optimized graphene transfer: Influence of polymethylmethacrylate (PMMA) layer concentration and baking time on graphene final performance
G. B. Barin, Y. Song, I. D. Gimenez, A. G. Souza, L. S. Barretto, J. Kong
Carbon 84, 82, (2015)
205. Controlled porous structures of graphene aerogels and their effect on supercapacitor performance
S. M. Jung, D. L. Mafra, C. T. Lin, H. Y. Jung, J. Kong
Nanoscale 7, 4386, (2015)
204. Role of Interfacial Oxide in High-Efficiency Graphene-Silicon Schottky Barrier Solar Cells
Y. Song, X. M. Li, C. Mackin, X. Zhang, W. J. Fang, T. Palacios, H. W. Zhu, J. Kong
Nano Letters 15, 2104, (2015)
203. Valley-selective optical Stark effect in monolayer WS2
E. J. Sie, J. Mclver, Y. H. Lee, L. Fu, J. Kong, N. Gedik
Nature Materials 14, 290, (2015)
202. Reversibly Compressible, Highly Elastic, and Durable Graphene Aerogels for Energy Storage Devices under Limiting Conditions
J. Y. Hong, B. M. Bak, J. J. Wie, J. Kong, H. S. Park
Advanced Functional Materials 25, 1053, (2015)
201. Application of tungsten as a carbon sink for synthesis of large-domain uniform monolayer graphene free of bilayers/multilayers
W. J. Fang, A. Hsu, Y. C. Shin, A. Liao, S. X. Huang, Y. Song, X. Ling, M. S. Dresselhaus, T. Palacios, J. Kong
Nanoscale 7, 4929, (2015)

2014

199. A Current-Voltage Model for Graphene Electrolyte-Gate Field-Effect Transistors
C. Mackin, L. H. Hess, A. Hsu, Y. Song, J. Kong, J. A. Garrido, T. Palacios
IEEE Transactions on Electron Devices 61, 3971, (2014)
198. Broadband optical properties of large-area monolayer CVD molybdenum disulfide
W. Li, G. Birdwell, M. Amani, R. A. Burke, X. Ling, Y.-H. Lee, X. L. Liang, L. M. Peng, C. A. Richter, J. Kong, D. J. Gundlach, N. V. Nguyen
Physical Review B 90, 195434, (2014)
197. Electrically Tunable Metasurface Perfect Absorbers for Ultrathin Mid-Infrared Optical Modulators
Y. Yao, R. Shankar, M. A. Kats, Y. Song, J. Kong, M. Loncar, F. Capasso
Nano Letters 14, 6526, (2014)
196. Trion-Induced Negative Photoconductivity in Monolayer MoS2
C. H. Lui, A. J. Frenzel, D. V. Pilon, Y.-H. Lee, X. Ling, G. M. Akselrod, J. Kong, N. Gedik
Physical Review Letters 133, 166801, (2014)
195. Motional Heating in a Graphene-Coated Ion Trap
A. M. Eltony, H. G. Park, S. X. Wang, J. Kong, I. L. Chuang
Nano Letters 14, 5712, (2014)
194. Semiconducting-to-Metallic Photoconductivity Crossover and Temperature-Dependent Drude Weight in Graphene
A. J. Frenzel, C. H. Lui, Y. C. Shin, J. Kong, N. Gedik
Physical Review Letters 133, 056602, (2014)
193. Preparation of Graphene with Large Area
Y. C. Shin, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Carbon Nanotubes and Graphene, 2nd Edition, 39-76, (2014)
192. Dielectric Screening of Excitons and Trions in Single-Layer MoS2
Y. X. Lin, X. Ling, L. L. Yu, S. X. Huang, A. L. Hsu, Y. -H. Lee, J. Kong, M. S. Dresselhaus, T. Palacios
Nano Letters 14, 5569, (2014)
191. Probing the Interlayer Coupling of Twisted Bilayer MoS2 Using Photoluminescence Spectroscopy
S. X. Huang, X. Ling, L. B. Liang, J. Kong, H. Terrones, V. Meunier, M. S. Dresselhaus
Nano Letters 14, 5500, (2014)
190. Iron (III) Chloride doping of CVD graphene
Y. Song, W. J. Fang, A. L. Hsu, J. Kong
Nanotechnology 25, 395701, (2014)
189. Sculpting carbon bonds for allotropic transformation through solid-state re-engineering of -sp(2) carbon
H. Y. Jung, P. T. Araujo, Y. L. Kim, S. M. Jung, X. T. Jia, S. Hong, C. W. Ahn, J. Kong, M. S. Dresselhaus, S. Kar, Y. J. Jung
Nature Communications 5, 4941, (2014)
188. Electrophoretic and field-effect graphene for all-electrical DNA array technology
G. Y. Xu, J. Abbott. L. Qin, K. Y. M. Yeung, Y. Song, H. Yoon, J. Kong, D. Ham
Nature Communications 5, 4866, (2014)
187. Flexible Graphene Electrode-Based Organic Photovoltaics with Record-High Efficiency
H. Park, S. chang, X. Zhou, J. Kong, T. Palacios, S. Gradecak
Nano Letters 14, 5148, (2014)
186. Direct measurement of the Raman enhancement factor of rhodamine 6G on graphene under resonant excitation
S. B. Deng, W. G. Xu, J. Y. Wang, X. Ling, J. X. Wu, L. M. Xie, J. Kong, M. S. Dresselhaus, J. Zhang
Nano Research 7, 1271, (2014)
185. Large-Area Monolayer Hexagonal Boron Nitride on Pt Foil
J. -H. Park, J. C. Park, S. J. Yun, H. Kim, D. H. Luong, S. M. Kim, S. H. Choi, W. Yang, J. Kong, K. K. Kim, Y. H. Lee
ACS Nano 8, 8520, (2014)
184. High-Responsivity Mid-Infrared Graphene Detectors with Antenna-Enhanced Photocarrier Generation and Collection
Y. Yao, R. Shankar, P. Rauter, Y. Song, J. Kong, M. Loncar, F. Capasso
Nano Letters 14, 3749, (2014)
183. Surface-Induced Hybridization between Graphene and Titanium
A. L. Hsu, R. J. Koch, M. T. Ong, W. J. Fang, M. Hofmann, K. K. Kim, T. Seyller, M. S. Dresselhaus, E. J. Reed, J. Kong, T. Palacios
ACS Nano 8, 7704, (2014)
182. Asymmetric Growth of Bilayer Graphene on Copper Enclosures Using Low-Pressure Chemical Vapor Deposition
W. J. Fang, A. L. Hsu, Y. Song, A. G. Birdwell, M. Amani, M. Dubey, M. S. Dresselhaus, T. Palacios, J. Kong
ACS Nano 8, 6491, (2014)
181. An Alternative Hole Transport Layer for Both ITO- and Graphene-Based Organic Solar Cells
H. S. Park, J. Kong
Advanced Energy Materials 4, 1301280, (2014)
180. Graphene/MoS2 Hybrid Technology for Large-Scale Two-Dimensional Electronics
L. L. Yu, Y. -H. Lee, X. Ling, E. J. G. Santos, Y. C. Shin, Y. X. Lin, M. Dubey, E. Kaxiras, J. Kong, H. Wang, T. Palacios
Nano Letters 14, 3055, (2014)
179. Raman Enhancement Effect on Two-Dimensional Layered Materials: Graphene, h-BN and MoS2
X. Ling, W. Fang, Y. -H. Lee, P. T. Araujo, X. Zhang, J. F. Rodriguez-Nieva, Y. Lin, J. Zhang, J. Kong, M. S. Dresselhaus
Nano Letters 14, 3033, (2014)
178. Far-Infrared Graphene Plasmonic Crystals for Plasmonic Band Engineering
K. Y. M. Yeung, J. Chee, H. Yoon, Y. Song, J. Kong, Donhee Ham
Nano Letters 14, 2479, (2014)
177. Selective Ionic Transport through Tunable Subnanometer Pores in Single-Layer Graphene Membranes
S. C. O’Hern, M. S. H. Boutilier, J.-C. Idrobo, Y. Song, J. Kong, T. Laoui, U. Atieh, R. Karnik
Nano Letters 14, 1234, (2014)
176. Single-layer graphene on silicon nitride micromembrane resonators
S. Schmid, T. Bagci, E. Zeuthen, J. M. Taylor, P. K. Herring, M. C. Cassidy, C. M. Marcus, L. G. Villanueva, B. Amato, A. Boisen, Y. C. Shin, J. Kong, A. S. Sorensen, K. Usami, E. S. Polzik
J. Appl. Phys. 115, 054513, (2014)
175. Functionalized MoS2 Nanosheet-Based Field-Effect Biosensor for Label-Free Sensitive Detection of Cancer Marker Proteins in Solution
L. Wang, Y. Wang, J. I. Wong, T. Palacios, J. Kong, H. Y. Yang
Small 10, 1101-1105, (2014)
174. Real-time, sensitive electrical detection of Cryptosporidium parvum oocysts based on chemical vapor deposition-grown graphene
J. I. Wong, L. Wang, Y. Shi, T. Palacios, J. Kong, X. Dong, H. Y. Yang
Appl. Phys. Lett. 104, 063705, (2014)
173. Observation of Low-Frequency Combination and Overtone Raman Modes in Misoriented Graphene
J. Wu, H. Xu, W. Mu, L. Xie, X. Ling, J. Kong, M. S. Dresselhaus, J. Zhang
J. Phys. Chem. C 118, 3636-3643, (2014)
172. A Facile Methodology for the Production of In Situ Inorganic Nanowire Hydrogels/Aerogels
S. M. Jung, H. Y. Jung, W. Fang, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Nano Letters 14, 1810-1817, (2014)
p171-NL
171. Photoresponse of an Electrically Tunable Ambipolar Graphene Infrared Thermocouple
P. K. Herring, A. L. Hsu, N. M. Gabor, Y. C. Shin, J. Kong, T. Palacios, P. Jarillo-Herrero
Nano Letters 14, 901-907, (2014)
p170-NComm
170. Electronic Transport and Device Prospects of Monolayer Molybdenum Disulphide Grown by Chemical Vapour Deposition
W. Zhu, T. Low, Y. -H. Lee, H. Wang, D. B. Farmer, J. Kong, F. Xia, P. Avouris
Nature Communications 5, 3087, (2014)
p169-NL
169. Role of the Seeding Promoter in MoS2 Growth by Chemical Vapor Deposition
X. Ling, Y. -H. Lee, Y. Lin, W. J. Fang, L. Yu, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Nano Letters 14, 464-472, (2014)
p162-ACSNano
168. Wide Wavelength Tuning of Optical Antennas on Graphene with Nanosecond Response Time
Y. Yao, M. A. Kats, R. Shankar, Y. Song, J. Kong, M. Loncar, F. Capasso
Nano Letters 14, 214-219, (2014)
p162-ACSNano
167. Promoter-Assisted Chemical Vapor Deposition of Graphene
Y. P. Hsieh, M. Hofmann, J. Kong
Carbon 67, 417-423, (2014)
p162-ACSNano
166. Scalable, Flexible And High Resolution Patterning of CVD Graphene
M. Hofmann, Y. P. Hsieh, A. L. Hsu, J. Kong
Nanoscale 6, 289-292, (2014)

2013

p162-ACSNano
165. Anomalous Behaviors of Graphene Transparent Conductors in Graphene-Silicon Heterojunction Solar Cells
X. M. Li, D. Xie, H. Park, T. H. Zeng, K. L. Wang, J. Q. Wei, M. L. Zhong, D. H. Wu, J. Kong, H. W. Zhu
Adv. Energy Mater. 3, 1029-1034, (2013)
p162-ACSNano
164. Doping of Bi-Layer Graphene by Gradually Polarizing A Ferroelectric Polymer
M. Kalbac, J. Kong, M. S. Dresselhaus
Physica Status Solidi B 250, 2649-2652, (2013)
p162-ACSNano
163. Nonlinear THz Conductivity Dynamics in P-Type CVD-Grown Graphene
H. Y. Hwang, N. C. Brandt, H. Farhat, A. L. Hsu, J. Kong, K. A. Nelson
J Phys. Chem. B 117, 15819-15824, (2013)
p162-ACSNano
162. Intrinsic Structural Defects in Monolayer Molybdenum Disulfide
W. Zhou, X. L. Zou, S. Najmaei, Z. Liu, Y. M. Shi, J. Kong, J. Lou, P. M. Ajayan, B. I. Yakobson, J. C. Idrobo
Nano Letters 13, 2615-2622, (2013)
p162-ACSNano
161. Impact of Chlorine Functionalization on High-Mobility Chemical Vapor Deposition Grown Graphene
X. Zhang, A. Hsu, H. Wang, Y. Song, J. Kong, M. S. Dresselhaus, T. Palacios
ACS Nano 7, 7262-7270, (2013)
p161-NL
160. Broad Electrical Tuning of Graphene-Loaded Plasmonic Antennas
Y. Yao, M. A. Kats, P. Genevet, N. F. Yu, Y. Song, J. Kong, F. Capasso
Nano Letters 13, 1257-1264, (2013)
p159-ACSNano
158. Carbon-Nanotube-Embedded Hydrogel Sheets for Engineering Cardiac Constructs and Bioactuators
S. R. Shin, S. M. Jung, M. Zalabany, K. Kim, P. Zorlutuna, S. B. Kim, M. Nikkhah, M. Khabiry, M. Azize, J. Kong, K. T. Wan, T. Palacios, M. R. Dokmeci, H. Bae, X. W. Tang, A. Khademhosseini
ACS Nano 7, 2369-2380, (2013)
p158-Nanoscale
157. Application of Solvent Modified PEDOT:PSS to Graphene Electrodes in Organic Solar Cells
H. Park, Y. M. Shi, J. Kong
Nanoscale 5, 8934-8939, (2013)
p157-ScientificReports
156. Interface Engineering of Graphene for Universal Applications as Both Anode and Cathode in Organic Photovoltaics
H. Park, S. Chang, M. Smith, S. Gradecak, J. Kong
Scientific Reports 3, 1581, (2013)
p156-NL
155. Graphene Cathode-Based ZnO Nanowire Hybrid Solar Cells
H. Park, S. Chang, J. Jean, J. J. Cheng, P. T. Araujo, M. S. Wang, M. G. Bawendi, M. S. Dresselhaus, V. Bulovic, J. Kong, S. Gradecak
Nano Letters 13, 233-239, (2013)
p155-PNAS
154. Direct transfer of graphene onto flexible substrates
L. G. P. Martins, Y. Song, T. Y. Zeng, M. S. Dresselhaus, J. Kong, P. T. Araujo
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110, 17762-17767, (2013)
p154-JAP
153. pH Sensing Properties of Graphene Solution-Gated Field-Effect Transistors
B. Mailly-Giacchetti, A. Hsu, H. Wang, V. Vinciguerra, F. Pappalardo, L. Occhipinti, E. Guidetti, S. Coffa, J. Kong, T. Palacios
Journal of Applied Physics 114, 084505, (2013)
p153-NL
152. AC/AB Stacking Boundaries in Bilayer Graphene
J. H. Lin, W. J. Fang, W. Zhou, A. R. Lupini, J. C. Idrobo, J. Kong, S. J. Pennycook, S. T. Pantelides
Nano Letters 13, 3262-3268, (2013)
p152-Nanoscale
151. Ion Doping of Graphene for High-Efficiency Heterojunction Solar Cells
X. M. Li, D. Xie, H. Park, M. Zhu, T. H. Zeng, K. L. Wang, J. Q. Wei, D. H. Wu. J. Kong, H. W. Zhu
Nanoscale 5, 1945-1948, (2013)
p151-NL
150. Synthesis and Transfer of Single-Layer Transition Metal Disulfides on Diverse Surfaces
Y. -H. Lee, L. L. Yu. H. Wang, W. J. Fang, X. Ling, Y. M. Shi, C. T. Lin, J. K. Huang, M. T. Chang, C. S. Chang, M. Dresselhaus, T. Palacios, L. J. Li, J. Kong
Nano Letters 13, 1852-1857, (2013)
p150-IEEETED
149. Demonstration of a Subthreshold FPGA Using Monolithically Integrated Graphene Interconnects
K. J. Lee, H. Park, J. Kong, A. P. Chandrakasan
IEEE Transactions on Electron Devices 60, 383-390, (2013)
p149-Nanotechnology
148. The Effect of Copper Pre-Cleaning on Graphene Synthesis
S. M. Kim, A. Hsu, Y. -H. Lee, M. Dresselhaus, T. Palacios, K. K. Kim. J. Kong
Nanotechnology 24, 365602, (2013)
p148-NL
147. Synthesis of Patched or Stacked Graphene and hBN Flakes: A Route to Hybrid Structure Discovery
S. M. Kim, A. Hsu, P. T. Araujo, Y. -H. Lee, T. Palacios, M. Dresselhaus, J. C. Idrobo, K. K. Kim, J. Kong
Nano Letters 13, 933-941, (2013)
p147-PIEEE
146. Large-Area 2-D Electronics: Materials, Technology, and Devices
A. Hsu, H. Wang, Y. C. Shin, B. Mailly, X. Zhang, L. L. Yu. Y. M. Shi, Y. -H. Lee, M. Dubey, K. K. Kim. J. Kong, T. Palacios
Proceedings of the IEEE 101, 1638-1652, (2013)
p146-APL
145. Observation of Suppressed Terahertz Absorption in Photoexcited Graphene
A. J. Frenzel, C. H. Lui, W. Fang, N. L. Nair, P. K. Herring, P. Jarillo-Herrero, J. Kong, N. Gedik
Applied Physics Letters 102, 113111, (2013)
p145-NL
144. Rapid Identification of Stacking Orientation in Isotopically Labeled Chemical-Vapor Grown Bilayer Graphene by Raman Spectroscopy
W. Fang, A. L. Hsu, R. Caudillo, Y. Song, A. G. Birdwell, E. Zakar, M. Kalbac, M. Dubey, T. Palacios, M. S. Dresselhaus, P. T. Araujo, J. Kong
Nano Letters 13, 1541-1548, (2013)
p144-Small
143. Preparation of MoS2-Coated Three-Dimensional Graphene Networks for High-Performance Anode Material in Lithium-Ion Batteries
X. H. Cao, Y. M. Shi, X. H. Rui, Q. Y. Yan, J. Kong, H. Zhang
Small 9, 3433-3438, (2013)
p143-ScientificReports
142. Mass-related inversion symmetry breaking and phonon self-energy renormalization in isotopically labeled AB-stacked bilayer graphene
P. T. Araujo, O. Frank, D. L. Mafra, W. J. Fang, J. Kong, M. S. Dresselhaus, M. Kalbac
Scientific Reports 3, 2061, (2013)

2012

p142-PNAS
141. Surface Enhanced Raman Spectroscopy on A Flat Graphene Surface
W. G. Xu, X. Ling, J. Q. Xiao, M. S. Dresselhaus, J. Kong, H. X. Xu, Z. F. Liu, J. Zhang
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109, 9281-9286, (2012)
p141-NatureChemistry
140. Understanding and controlling the substrate effect on graphene electron-transfer chemistry via reactivity imprint lithography
Q. H. Wang, Z. Jin, K. K. Kim, A. J. Hilmer, G. L. C. Paulus, C. J. Shih, M. H. Ham, J. D. Sanchez-Yamagishi, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Kong, P. Jarillo-Herrero, M. S. Strano
Nature Chemistry 4, 724-732, (2012)
p140-NL
139. Integrated Circuits Based on Bilayer MoS2 Transistors
H. Wang, L. L. Yu, Y. -H. Lee, Y. M. Shi, A. Hsu, M. L. Chin, L. J. Li, M. Dubey, J. Kong, T. Palacios
Nano Letters 12, 4674-4680, (2012)
p139-IEDM
138. Large-scale 2D Electronics based on Single-layer MoS2 Grown by Chemical Vapor Deposition
H. Wang, L. Yu, Y. -H. Lee, W. Fang, A. Hsu, P. Herring, M. Chin, M. Dubey, L. J. Li, J. Kong, T. Palacios
2012 IEEE International Electron Devices Meeting
p138-IEEEEDL
137. Delay Analysis of Graphene Field-Effect Transistors
H. Wang, A. Hsu, D. S. Lee, K. K. Kim, J. Kong, T. Palacios
IEEE Electron Device Letters 33, 324-326, (2012)
p137-NL
136. van der Waals Epitaxy of MoS2 Layers Using Graphene As Growth Templates
Y. M. Shi, W. Zhou, A. Y. Lu, W. J. Fang, Y. -H. Lee, A. L. Hsu, S. M. Kim, K. K. Kim, H. Y. Yang, L. J. Li, J. C. Idrobo, J. Kong
Nano Letters 12, 2784-2791, (2012)
p136-GN
135. Graphene Growth by CVD Methods
A. Reina, J. Kong
Graphene Nanoelectronics: From Materials to Circuits, Springer, New York, 2012
p135-ACSNano
134. Organic Solar Cells with Graphene Electrodes and Vapor Printed Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) as the Hole Transporting Layers
H. Park, R. M. Howden, M. C. Barr, V. Bulovic, K. Gleason, J. Kong
ACS Nano 6, 6370-6377, (2012)
p133-NL
132. Topographic and Spectroscopic Characterization of Electronic Edge States in CVD Grown Graphene Nanoribbons
M. H. Pan, E. C. Girao, X. T. Jia, S. Bhaviripudi, Q. Li, J. Kong, V. Meunier, M. S. Dresselhaus
Nano Letters 12, 1928-1933, (2012)
p132-ACSNano
131. Selective Molecular Transport through Intrinsic Defects in a Single Layer of CVD Graphene
S. C. O’Hern, C. A. Stewart, M. S. H. Boutilier, J. C. Idrobo, S. Bhaviripudi, S. K. Das, J. Kong, T. Laoui, M. Atieh, R. Karnik
ACS Nano 6, 10130-10138, (2012)
p131-Nanotechnology
130. Electrical characterization of graphene synthesized by chemical vapor deposition using Ni substrate
D. Nezich, A. Reina, J. Kong
Nanotechnology 23, 015701, (2012)
p130-NL
129. Using the G’ Raman Cross-Section To Understand the Phonon Dynamics in Bilayer Graphene Systems
D. L. Mafra, J. Kong, K. Sato, R. Saito, M. S. Dresselhaus, P. T. Araujo
Nano Letters 12, 2883-2887, (2012)
p129-PRB
128. Using gate-modulated Raman scattering and electron-phonon interactions to probe single-layer graphene: A different approach to assign phonon combination modes
D. L. Mafra, J. Kong, K. Sato, R. Saito, M. S. Dresselhaus, P. T. Araujo
Physical Review B 86, 195434, (2012)
p128-Langmuir.jpg
127. Lateral Dimension-Dependent Antibacterial Activity of Graphene Oxide Sheets
S. B. Liu, M. Hu, T. H. Zeng, R. Wu, R. R. Jiang, J. Wei, L. Wang, J. Kong, Y. Chen
Langmuir 28, 12364-12372, (2012)
p127-JPCC
126. Spectroscopic Determination of the Electrochemical Potentials of n-Type Doped Carbon Nanotubes
S. M. Kim, K. K. Kim, D. L. Duong, Y. Hirana, Y. Tanaka, Y. Niidome, N. Nakashima, J. Kong, Y. H. Lee
Journal of Physical Chemistry C 116, 5444-5449, (2012)
p126-NL
125. Synthesis of Monolayer Hexagonal Boron Nitride on Cu Foil Using Chemical Vapor Deposition
K. K. Kim, A. Hsu, X. T. Jia, S. M. Kim, Y. S. Shi, M. Hofmann, D. Nezich, J. F. Rodriguez-Nieva, M. Dresselhaus, T. Palacio, J. Kong
Nano Letters 12, 161-166, (2012)
p125-ACSNano
124. Synthesis and Characterization of Hexagonal Boron Nitride Film as a Dielectric Layer for Graphene Devices
K. K. Kim, A. Hsu, X. T. Jia, S. M. Kim, Y. M. Shi, M. Dresselhaus, T. Palacios, J. Kong
ACS Nano 6, 8583-8590, (2012)
p124-PSSB
123. Raman spectroscopy of isotopically labeled two-layer graphene
M. Kalbac, J. Kong, L. Kavan, M. S. Dresselhaus
Physica Status Solidi B 249, 2500-2502, (2012)
p123-JPCC
122. Raman Spectroscopy as a Tool to Address Individual Graphene Layers in Few-Layer Graphene
M. Kalbac, J. Kong, M. S. Dresselhaus
Journal of Physical Chemistry C 116, 19046-19050, (2012)
p122-JPCL
121. Large Variations of the Raman Signal in the Spectra of Twisted Bilayer Graphene on a BN Substrate
M. Kalbac, O. Frank, J. Kong, J. Sanchez-Yamagishi, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Jarillo-Herrero, M. S. Dresselhaus
Journal of Physical Chemistry Letters 3, 796-799, (2012)
p121-ScientificReports
120. A facile route for 3D aerogels from nanostructured 1D and 2D materials
S. M. Jung, H. Y. Jung, M. S. Dresselhaus, Y. J. Jung, J. Kong
Scientific Reports 2, 849, (2012)
p120-NR
119. A facile tool for the characterization of two-dimensional materials grown by chemical vapor deposition
M. Hofmann, Y. C. Shin, Y. P. Hsieh, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Nano Research 5, 504-511, (2012)
p119-NL
118. A Novel Class of Strain Gauges Based on Layered Percolative Films of 2D Materials
M. Hempel, D. Nezich, J. Kong, M. Hofmann
Nano Letters 12, 5714-5718, (2012)
p118-PRL
117. Phonon Self-Energy Corrections to Nonzero Wave-Vector Phonon Modes in Single-Layer Graphene
P. T. Araujo, D. L. Mafra, K. Sato, R. Saito, J. Kong, M. S. Dresselhaus
Physical Review Letters 109, 046801, (2012)
p117-ScientificReports
116. Unraveling the interlayer-related phonon self-energy renormalization in bilayer graphene
P. T. Araujo, D. L. Mafra, K. Sato, R. Saito, J. Kong, M. S. Dresselhaus
Scientific Reports 2, 1017, (2012)

2011

p116-JACS
115. Photocatalytic Patterning and Modification of Graphene
L. M. Zhang, S. O. Diao, Y. F. Nie, K. Yan, N. Liu, B. Y. Dai, Q. Xie, A. Reina, J. Kong, Z. F. Liu
Journal of the American Chemical Society 133, 2706-2713, (2011)
p115-Small
114. Modulating the Charge-Transfer Enhancement in GERS using an Electrical Field under Vacuum and an n/p-Doping Atmosphere
H. Xu, Y. B. Chen, W. G. Xu, H. L. Zhang, J. Kong, M. S. Dresselhaus, J. Zhang
Small 7, 2945-2952, (2011)
p114-IEEETED
113. Compact Virtual-Source Current-Voltage Model for Top- and Back-Gated Graphene Field-Effect Transistors
H. Wang, A. Hsu, J. Kong, D. A. Antoniadis, T. Palacios
IEEE Transactions on Electron Devices 58, 1523-1533, (2011)
p113-PRL
112. Single-Layer Behavior and Its Breakdown in Twisted Graphene Layers
A. Luican, G. H. Li, A. Reina, J. Kong, R. R. Nair, K. S. Novoselov, A. K. Geim, E. Y. Andrei
Physical Review Letters 106, 126802, (2011)
p112-ACSNano
111. Antibacterial Activity of Graphite, Graphite Oxide, Graphene Oxide, and Reduced Graphene Oxide: Membrane and Oxidative Stress
S. B. Liu, T. H. Zeng, M. Hofmann, E. Burcombe, J. Wei, R. R. Jiang, J. Kong, Y. Chen
ACS Nano 5, 6971-6980, (2011)
p111-IEEEEDL
110. Breakdown Current Density of CVD-Grown Multilayer Graphene Interconnects
K. J. Lee, A. P. Chandrakasan, J. Kong
IEEE Electron Device Letters 32, 557-559, (2011)
p110-ACSNano
109. Role of Anions in the AuCl3-Doping of Carbon Nanotubes
S. M. Kim, K. K. Kim. Y. W. Jo, M. H. Park, S. J. Chae, D. L. Duong, C. W. Yang, J. Kong, Y. H. Lee
ACS Nano 5, 1236-1242, (2011)
p109-NL
108. Raman Spectroscopy and in Situ Raman Spectroelectrochemistry of Bilayer C-12/C-13 Graphene
M. Kalbac, H. Farhat, J. Kong, P. Janda, L. Kavan, M. S. Dresselhaus
Nano Letters 11, 1957-1963, (2011)
p108-JJAP
107. High Frequency Performance of Graphene Transistors Grown by Chemical Vapor Deposition for Mixed Signal Applications
A. Hsu, H. Wang, K. K. Kim, J. Kong, T. Palacios
Japanese Journal of Applied Physics 50, 070114, (2011)
p107-IEEEEDL
106. Impact of Graphene Interface Quality on Contact Resistance and RF Device Performance
A. Hsu, H. Wang, K. K. Kim, J. Kong, T. Palacios
IEEE Electron Device Letters 32, 1008-1010, (2011)
p106-PRL
105. Observation of Electronic Raman Scattering in Metallic Carbon Nanotubes
H. Farhat, S. Berciaud, M. Kalbac, R. Saito, T. F. Heinz, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Physical Review Letters 107, 157401, (2011)

2010

p105-JPCC
104. Single-Walled Carbon Nanotubes Probing the Denaturation of Lysozyme
L. M. Xie, S. G. Chou, A. Pande, J. Pande, J. Zhang, M. S. Dresselhaus, J. Kong, Z. F. Liu
Journal of Physical Chemistry C 114, 7717-7720, (2010)
p104-IEEEEDL
103. Graphene-Based Ambipolar RF Mixers
H. Wang, A. Hsu, J. Wu, J. Kong, T. Palacios
IEEE Electron Device Letters 31, 906-908, (2010)
p103-IEDM
102. Gigahertz Ambipolar Frequency Multiplier based on CVD Graphene
H. Wang, A. Hsu, K. K. Kim, J. Kong, T. Palacios
2010 IEEE International Electron Devices Meeting
p102-JVSTB
101. Study of transport properties in graphene monolayer flakes on SiO2 substrates
J. M. Tirado, D. Nezich, X. Zhao, J. W. Chung, J. Kong, T. Palacios
Journal of Vacuum Science & Technology B 28, C6D11-C6D14, (2010)
p101-Nanotechnology
100. Engineering polycrystalline Ni films to improve thickness uniformity of the chemical-vapor-deposition-grown graphene films
S. Thiele, A. Reina, P. Healey, J. Kedzierski, P. Wyatt, P. L. Hsu, C. Keast, J. Schaefer, J. Kong
Nanotechnology 21, 015601, (2010)
p100-ACSNano
99. Work Function Engineering of Graphene Electrode via Chemical Doping
Y. M. Shi, K. K. Kim, A. Reina, M. Hofmann, L. J. Li, J. Kong
ACS Nano 4, 2689-2694, (2010)
p99-NL
98. Synthesis of Few-Layer Hexagonal Boron Nitride Thin Film by Chemical Vapor Deposition
Y. M. Shi, C. Hamsen, X. T. Jia, K. K. Kim, A. Reina, M. Hofmann, A. L. Hsu, K. Zhang, H. N. Li, Z. Y. Juang, M. S. Dresselhaus, L. J. Li, J. Kong
Nano Letters 10, 4134-4139, (2010)
p98-NL
97. Local Gate Effect of Mechanically Deformed Crossed Carbon Nanotube Junction
Q. Qing, D. A. Nezich, J. Kong, Z. Y. Wu, Z. F. Liu
Nano Letters 10, 4715-4720, (2010)
p97-Nanotechnology.gif
96. Doped graphene electrodes for organic solar cells
H. Park, J. A. Rowehl, K. K. Kim, V. Bulovic, J. Kong
Nanotechnology 21, 505204, (2010)
p96-NL
95. Can Graphene be used as a Substrate for Raman Enhancement?
X. Ling, L. M. Xie, Y. Fang, H. Xu, H. L. Zhang, J. Kong, M. S. Dresselhaus, J. Zhang, Z. F. Liu
Nano Letters 10, 553-561, (2010)
p95-NaturePhysics
94. Observation of Van Hove singularities in twisted graphene layers
G. H. Li, A. Lucian, J. dos Santos, A. H. C. Neto, A. Reina, J. Kong, E. Y. Andrei
Nature Physics 6, 109-113, (2010)
p94-IEEETED
93. Low-Swing Signaling on Monolithically Integrated Global Graphene Interconnects
K. J. Lee, M. Qzai, J. Kong, A. P. Chandrakasan
IEEE Transactions on Electron Devices 57, 3418-3425, (2010)
p93-ACSNano
92. Transparent Organic P-Dopant in Carbon Nanotubes: Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
S. M. Kim, Y. W. Jo, K. K. Kim, D. L. Duong, H. J. Shin, J. H. Han, J. Y. Choi, J. Kong, Y. H. Lee
ACS Nano 4, 6998-7004, (2010)
p92-Nanotechnology
91. Enhancing the conductivity of transparent graphene films via doping
K. K. Kim, A. Reina, Y. M. Shi, H. Park, Y. H. Lee, J. Kong
Nanotechnology 21, 285205, (2010)
p91-AC
90. Scanning Electrochemical Microscopy of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes
J. Kim, H. Xiong, M. Hofmann, J. Kong, S. Amemiya
Analytical Chemistry 82, 1605-1607, (2010)
p90-Carbon
89. Graphene substrates promote adherence of human osteoblasts and mesenchymal stromal cells
M. Kalbacova, A. Broz, J. Kong, M. Kalbac
Carbon 48, 4323-4329, (2010)
p89-ACSNano
88. The Influence of Strong Electron and Hole Doping on the Raman Intensity of Chemical Vapor-Deposition Graphene
M. Kalbac, A. Reina, H. Farhat, J. Kong, L. Kavan, M. S. Dresselhaus
ACS Nano 4, 6055-6063, (2010)
p88-NL
87. Defects in Individual Semiconducting Single Wall Carbon Nanotubes: Raman Spectroscopic and in Situ Raman Spectroelectrochemical Study
M. Kalbac, Y. P. Hsieh, H. Farhat, L. Kavan, M. Hofmann, J. Kong, M. S. Dresselhaus
Nano Letters 10, 4619-4626, (2010)
p87-APL
86. Chiral angle dependence of resonance window widths in (2n+m) families of single-walled carbon nanotubes
Y. P. Hsieh, M. Hofmann, H. Farhat, E. B. Barros, M. Kalbac, J. Kong, C. T. Liang, Y. F. Chen, M. S. Dresselhaus
Applied Physics Letters 96, 103118, (2010)
p86-Nature
85. Graphene as a subnanometre trans-electrode membrane
S. Garaj, W. Hubbard, A. Reina, J. Kong, D. Branton, J. A. Golovchenko
Nature 467, 190-193, (2010)
p85-ACSNano
84. Carbon Nanotube Doping Mechanism in a Salt Solution and Hygroscopic Effect: Density Functional Theory
D. L. Duong, I. H. Lee, K. K. Kim, J. Kong, S. M. Lee, Y. H. Lee
ACS Nano 4, 5430-5436, (2010)
p84-ACSNano
83. Solution Chemistry of Self-Assembled Graphene Nanohybrids for High-Performance Flexible Biosensors
B. G. Choi, H. Park, T. J. Park, M. H. Yang, J. S. Kim, S. Y. Jang, N. S. Heo, S. Y. Lee, J. Kong, W. H. Hong
ACS Nano 4, 2910-2918, (2010)
p83-IEEETED
82. Fully Integrated Graphene and Carbon Nanotube Interconnects for Gigahertz High-Speed CMOS Electronics
X. Y. Chen, D. Akinwande, K. J. Lee, G. F. Close, S. Yasuda, B. C. Paul, S. Fujita, J. Kong, H. S. P. Wong
IEEE Transactions on Electron Devices 57, 3137-3143, (2010)
p82-NL
81. Role of Kinetic Factors in Chemical Vapor Deposition Synthesis of Uniform Large Area Graphene Using Copper Catalyst
S. Bhaviripudi, X. T. Jia, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Nano Letters 10, 4128-4133, (2010)

2009

p81-NL
80. Electroluminescence from Suspended and On-Substrate Metallic Single-Walled Carbon Nanotubes
L. M. Xie, H. Farhat, H. B. Son, J. Zhang, M. S. Dresselhaus, J. Kong, Z. F. Liu
Nano Letters 9, 1747-1751, (2009)
p80-IEEEEDL
79. Graphene Frequency Multipliers
H. Wang, D. Nezich, J. Kong, T. Palacios
IEEE Electron Device Letters 30, 547-549, (2009)
p79-EST
78. Characterization and Evaluation of Nanoparticle Release during the Synthesis of Single-Walled and Multiwalled Carbon Nanotubes by Chemical Vapor Deposition
S. J. Tsai, M. Hofmann, E. Ada, J. Kong, M. Ellenbecker
Environmental Science & Technology 43, 6017-6023, (2009)
p78-NR
77. Growth of Large-Area Single- and Bi-Layer Graphene by Controlled Carbon Precipitation on Polycrystalline Ni Surfaces
A. Reina, S. Thiele, X. T. Jia, S. Bhaviripudi, M. S. Dresselhaus, J. A. Schaefer, J. Kong
Nano Research 2, 509-516, (2009)
p77-NL
76. Large Area, Few-Layer Graphene Films on Arbitrary Substrates by Chemical Vapor Deposition
A. Reina, X. T. Jia, J. Ho, D. Nezich, H. B. Son, V. Bulovic, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Nano Letters 9, 30-35, (2009)
p76-Carbon
75. G’ band Raman spectra of single, double and triple layer graphene
J. S. Park, A. Reina, R. Saito, J. Kong, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus
Carbon 47, 1303-1310, (2009)
p75-APL
74. All graphene electromechanical switch fabricated by chemical vapor deposition
K. M. Milaninia, M. A. Baldo, A. Reina, J. Kong
Applied Physics Letters 95, 183105, (2009)
p74-JACS
73. Photoswitching in Azafullerene Encapsulated Single-Walled Carbon Nanotube FET Devices
Y. F. Li, T. Kaneko, J. Kong, R. Hatakeyama
Journal of the American Chemical Society 131, 3412-3413, (2009)
p73-CNE
72. Chemical Sensing with SWNT FETs
K. J. Lee, J. Kong
Carbon Nanotube Electronics 191-209, Springer, New York, (2009)
p72-IEEEEDL
71. Graphene-on-Insulator Transistors Made Using C on Ni Chemical-Vapor Deposition
J. Kedzierski, P. L. Hsu, A. Reina, J. Kong, P. Healey, P. Wyatt, C. Keast
IEEE Electron Device Letters 30, 745-747, (2009)
p71-JPCC.jpg
70. Large Variety of Behaviors for the Raman G’ Mode of Single Walled Carbon Nanotubes upon Electrochemical Gating Arising from Different (n,m) of Individual Nanotubes
M. Kalbac, L. Kavan, H. Farhat, J. Kong, M. S. Dresselhaus
Journal of Physical Chemistry C 113, 1751-1757, (2009)
p70-ACSNano
69. Electrochemical Charging of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes
M. Kalbac, H. Farhat, L. Kavan, J. Kong, K. Sasaki, R. Saito, M. S. Dresselhaus
ACS Nano 3, 2320-2328, (2009)
p69-Science
68. Controlled Formation of Sharp Zigzag and Armchair Edges in Graphitic Nanoribbons
X. T. Jia, M. Hofmann, V. Meunier, B. G. Sumpter, J. Campos-Delgado, J. M. Romo-Herrera, H. B. Son, Y. P. Hsieh, A. Reina, J. Kong, M. Terrones, M. S. Dresselhaus
Science 323, 1701-1705, (2009)
p68-JVSTB
67. Loop formation in graphitic nanoribbon edges using furnace heating or Joule heating
X. T. Jia, J. Campos-Delgado, E. E. Gracia-Espino, M. Hofmann, H. Muramatsu, Y. A. Kim, T. Hayashi, M. Endo, J. Kong, M. Terrones, M. S. Dresselhaus
Journal of Vacuum Science & Technology B 27, 1996-2002, (2009)
p67-Nanotechnology
66. Direct deposition of single-walled carbon nanotube thin films via electrostatic spray assisted chemical vapor deposition
Y. P. Hsieh, M. Hofmann, H. B. Son, X. T. Jia, Y. F. Chen, C. T. Liang, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Nanotechnology 20, 065601, (2009)
p66-CNE
65. Direct Synthesis and Integration of SWNT Devices
M. Hofmann, S. Bhaviripudi, J. Kong
Carbon Nanotube Electronics (2009)
p65-JAP
64. Current on/off ratio enhancement of field effect transistors with bundled carbon nanotubes
Y. Feng, K. Lee, H. Farhat. J. Kong
Journal of Applied Physics 106, 104505, (2009)
p64-PRL
63. Softening of the Radial Breathing Mode in Metallic Carbon Nanotubes
H. Farhat, K,. Sasaki, M. Kalbac. M. Hofmann, R. Saito, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Physical Review Letters 102, 126804, (2009)
p63-IEEESSC
62. A 32-mu W 1.83-kS/s Carbon Nanotube Chemical Sensor System
T. S. Cho, K. J. Lee, J. Kong, A. P. Chandrakasan
IEEE Journal of Solid-State Circuits 44, 659-669, (2009)
p62-IEDM
61. High-Speed Graphene Interconnects Monolithically Integrated with CMOS Ring Oscillators Operating at 1.3GHz
X. Y. Chen, K. J. Lee, D. Akinwande, G. F. Close, S. Yasuda, B. Paul, S. Fujita, J. Kong, H. S. P. Wong
2009 IEEE International Electron Devices Meeting
p61-Small
60. Resonant Raman Study on Bulk and Isolated Graphitic Nanoribbons
J. Campos-Delgado, H. Farhat, Y. A. Kim, A. Reina, J. Kong, M. Endo, H. Muramatsu, T. Hayashi, H. Terrones, M. Terrones, M. S. Dresselhaus
Small 5, 2698-2702, (2009)
p60-NL
59. Anisotropic Etching and Nanoribbon Formation in Single-Layer Graphene
L. C. Campos, V. R. Manfrinato, J. D. Sanchez-Yamagishi, J. Kong, P. Jarillo-Herrero
Nano Letters 9, 2600-2604, (2009)
p59-MM
58. Characterization of CVD Graphene Films on Ni Substrate by EBSD and Low-kV EDS
D. C. Bell, N. Erdman, J. Kong, A. Reina
Microscopy and Microanalysis 15, 424-425, (2009)

2008

p58-NatureNanotechnology
57. Superwetting nanowire membranes for selective absorption
J. K. Yuan, X. G. Liu, O. Akbulut, J. Q. Hu, S. L. Suib, J. Kong, F. Stellacci
Nature Nanotechnology 3, 332-336, (2008)
p57-NL
56. Raman Spectroscopy Study of Isolated Double-Walled Carbon Nanotubes with Different Metallic and Semiconducting Configurations
F. Villalpando-Paez, H. Son, Y. P. Hsieh, J. Kong, Y. A. Kim, D. Shimamoto, H. Muramatsu, T. Hayashi, M. Endo, M. Terrones, M. S. Dresselhaus
Nano Letters 8, 3879-3886, (2008)
p56-PRB
55. Curvature-induced optical phonon frequency shift in metallic carbon nanotubes
K. I. Sasaki, R. Saito, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus, H. Farhat, J. Kong
Physical Review B 77, 245441, (2008)
p54-PRB
54. Chirality-dependent frequency shift of radial breathing mode in metallic carbon nanotubes
K. Sasaki, R. Saito, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus, H. Farhat, J. Kong
PHysical Review B 78, 235405, (2008)
p53-JPCC
53. Transferring and Identification of Single- and Few-Layer Graphene on Arbitrary Substrates
A. Reina, H. B. Son, L. Y. Jiao, B. Fan, M. S. Dresselhaus, Z. F. Liu, J. Kong
Journal of Physical Chemistry C 112, 17741-17744, (2008)
p51-TPG
51. In-situ TEM study of bismuth nanostructures
X. T. Jia, V. Berube, S. Chen, B. Poudel, S. Hyungbin, J. Kong, S. H. Yang, Z. F. Ren, G. Chen, M. S. Dresselhaus
Thermoelectric Power Generation (2008)
p50-NL
50. In-Situ Sample Rotation as a Tool to Understand Chemical Vapor Deposition Growth of Long Aligned Carbon Nanotubes
M. Hofmann, D. Nezich, A. Reina, J. Kong
Nano Letters 8, 4122-4127, (2008)
p49-JPCC
49. Systematic comparison of the Raman spectra of metallic and semiconducting SWNTs
B. Gao, Y. Y. Zhang, J. Zhang, J. Kong, Z. F. Liu
Journal of Physical Chemistry C 112, 8319-8323, (2008)
p48-DAC
48. The design of a low power carbon nanotube chemical sensor system
T. S. Cho, K. J. Lee, J. Kong, A. R. Chandrakasan
2008 45th ACM/IEEE Design Automation Conference, Vols 1 and 2
p47-PRB
47. Geometrical approach for the study of G’ band in the Raman spectrum of monolayer graphene, bilayer graphene, and bulk graphite
L. G. Cancado, A. Reina, J. Kong, M. S. Dresselhaus
Physical Review B 77, 245408 (2008)

2007

p46-JPCC
46. Laser-heating effect on Raman spectra of individual suspended single-walled carbon nanotubes
Y. Y. Zhang, H. Son, J. Zhang, J. Kong, Z. F. Liu
Journal of Physical Chemistry C 111, 1988-1992, (2007)
p45-JPCC
45. Raman spectra variation of partially suspended individual single-walled carbon nanotubes
Y. Y. Zhang, H. Son, J. Zhang, M. S. Dresselhaus, J. Kong, Z. F. Liu
Journal of Physical Chemistry C 111, 1983-1987, (2007)
p44-Langmuir
44. Iron-doped carbon aerogels: Novel porous substrates for direct growth of carbon nanotubes
S. A. Steiner, T. F. Baumann, J. Kong, J. H. Satcher, M. S. Dresselhaus
Langmuir 23, 5161-5166, (2007)
p43-APL
43. Strain and friction induced by van der Waals interaction in individual single walled carbon nanotubes
H. Son, G. G. Samsonidze, J. Kong, Y. Y. Zhang, X. J. Duan, J. Zhang, Z. F. Liu, M. S. Dresselhaus
Applied Physics Letters 90, 253113, (2007)
p42-JPCC
42. Growth mechanism of long and horizontally aligned carbon nanotubes by chemical vapor deposition
A. Reina, M. Hofmann, D. Zhu, J. Kong
Journal of Physical Chemistry C 111, 7292-7297, (2007)
p41-CACM
41. Computation with carbon nanotube devices
J. Kong
Communications of the ACM 50, 40-42, (2007)
p40-PRL
40. Tomonaga-luttinger liquid features in ballistic single-walled carbon nanotubes: Conductance and shot noise
N. Y. Kim, P. Recher, W. D. Oliver, Y. Yamamoto, J. Kong, H. J. Dai
Physical Review Letters 99, 036802, (2007)
p39-NL
39. Raman spectral probing of electronic transition energy E-ii variation of individual SWNTs under torsional strain
B. Gao, X. J. Duan, J. Zhang, T. J. Wu, H. B. Son, J. Kong, Z. F. Liu
Nano Letters 7, 750-753, (2007)
p38-PRL
38. Phonon softening in individual metallic carbon nanotubes due to the Kohn anomaly
H. Farhat, H. Son, G. G. Samsonidze, S. Reich, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Physical Review Letters 99, 145506, (2007)
p37-NL
37. Resonant raman spectroscopy of individual strained single-wall carbon nanotubes
X. J. Duan, H. B. Son, B. Gao, J. Zhang, T. J. Wu, G. G. Samsonidze, Z. F. Liu, J. Kong
Nano Letters 7, 2116-2121, (2007)
p36-APL
36. Length characterization of DNA-wrapped carbon nanotubes using Raman spectroscopy
S. G. Chou, H. Son, J. Kong, A. Jorio, R. Saito, M. Zheng, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus
Applied Physics Letters 90, 131109, (2007)
p35-PIEEECICC
35. A low power carbon nanotube chemical sensor system
T. S. Cho, K. J. Lee, J. Kong, A. P. Chandrakasan
Proceddings of the IEEE 2007 Custom Integrated Circuits Conference
p34-JACS
34. CVD synthesis of single-walled carbon nanotubes from gold nanoparticle catalysts
S. Bhaviripudi, E. Mile, S. A. Steiner, A. T. Zare, M. S. Dresselhaus, A. M. Belcher, J. Kong
Journal of the American Chemical Society 129, 1516-1517, (2007)
p33-PRB
33. Raman spectroscopy of double-walled carbon nanotubes treated with H2SO4
E. B. Barros, H. Son, G. G. Samsonidze, A. G. Souza, R. Saito, Y. A. Kim, H. Muramatsu, T. Hayashi, M. Endo, J. Kong, M. S. Dresselhaus
Physical Review B 76, 045425, (2007)

2006

p32-AM
32. Spinning and processing continuous yarns from 4-inch wafer scale super-aligned carbon nanotube arrays
X. B. Zhang, K. L. Jiang, C. Teng, P. Liu, L. Zhang, J. Kong, T. H. Zhang, Q. Q. Li, S. S. Fan
Advanced Materials 18, 1505-1510, (2006)
p31-CPL
31. Synthesis and characterization of long strands of nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes
F. Villalpando-Paez, A. Zamudio, A. L. Elias, H. Son, E. B. Barros, S. G. Chou, Y. A. Kim, H. Muramatsu, T. Hayashi, J. Kong, H. Terrones, G. Dresselhaus, M. Endo, M. Terrones, M. S. Dresselhaus
Chemical Physics Letters 424, 345-352, (2006)
p30-PSSB
30. Characterizing the chirality distribution of single-walled carbon nanotube materials with tunable Raman spectroscopy
H. B. Son, A. Reina, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Physica Status Solidi B 243, 3161-3165, (2006)
p29-PRB
29. Raman characterization of electronic transition energies of metallic single-wall carbon nanotubes
H. Son, A. Reina, G. G. Samsonidze, R. Saito, A. Jorio, M. S. Dresselhaus, J. Kong
Physical Review B 74, 073406, (2006)
p28-JPCB
28. Generating suspended single-walled carbon nanotubes across a large surface area via patterning self-assembled catalyst-containing block copolymer thin films
J. Lu, T. Kopley, D. Dutton, J. Liu, C. Qian, H. Son, M. Dresselhaus, J. Kong
Journal of Physical Chemistry B 110, 10585-10589, (2006)
p27-Nanotechnology
27. Block-copolymer assisted synthesis of arrays of metal nanoparticles and their catalytic activities for the growth of SWNTs
S. Bhaviripudi, A. Reina, J. F. Qi, J. Kong, A. M. Belcher
Nanotechnology 17, 5080-5086, (2006)

2005

p26-JACS
26. Substrate-induced Raman frequency variation for single-walled carbon nanotubes
Y. Y. Zhang, J. Zhang, H. B. Son, J. Kong, Z. F. Liu
Journal of the American Chemical Society 127, 17156-17157, (2005)

2003

p25-NL
25. Epitaxial directional growth of indium-doped tin oxide nanowire arrays
P. Nguyen, H. T. Ng, J. Kong, A. M. Cassell, R. Quinn, J. Li, J. Han, M. McNeil, M. Meyyappan
Nano Letters 3, 925-928, (2003)
p24-NL
24. Ballistic transport in metallic nanotubes with reliable Pd ohmic contacts
D. Mann, A. Javey, J. Kong, Q. Wang, H. J. Dai
Nano Letters 3, 1541-1544, (2003)

2002

p23-APL
23. Chemical profiling of single nanotubes: Intramolecular p-n-p junctions and on-tube single-electron transistors
J. Kong, J. Cao, H. J. Dai, E. Anderson
Applied Physics Letters 80, 73-75, (2002)

2001

p22-APL
22. Electric-field-directed growth of aligned single-walled carbon nanotubes
Y. G. Zhang, A. L. Chang, J. Cao, Q. Wang, W. Kim, Y. M. Li, N. Morris, E. Yenilmez, J. Kong, H. J. Dai
Applied Physics Letters 79, 3155-3157, (2001)
p21-PRL
21. Quantum interference and ballistic transmission in nanotube electron waveguides
J. Kong, E. Yenilmez, T. W. Tombler, W. Kim, H. J. Dai, R. B. Laughlin, L. Lin, C. S. Jayanthi, S. Y. Wu
Physical Review Letters 87, 106801, (2001)
p20-JPCB
20. Full and modulated chemical gating of individual carbon nanotubes by organic amine compounds
J. Kong, H. J. Dai
Journal of Physical Chemistry B 105, 2890-2893, (2001)
p19-AM
19. Functionalized carbon nanotubes for molecular hydrogen sensors
J. Kong, M. G. Chapline, H. J. Dai
Advanced Materials 13, 1384-1386, (2001)
p18-APL
18. Molecular photodesorption from single-walled carbon nanotubes
R. J. Chen, N. R. Franklin, J. Kong, J. Cao, T. W. Tombler, Y. G. Zhang, H. J. Dai
Applied Physics Letters 79, 2258-2260, (2001)

2000

p17-Science
17. Modulated chemical doping of individual carbon nanotubes
C. W. Zhou, J. Kong, E. Yenilmez, H. J. Dai
Science 290, 1552-1555, (2000)
p16-PRL
16. Intrinsic electrical properties of individual single-walled carbon nanotubes with small band gaps
C. W. Zhou, J. Kong, H. J. Dai
Physical Review Letters 84, 5604-5607, (2000)
p15-APL
15. Electrical measurements of individual semiconducting single-walled carbon nanotubes of various diameters
C. W. Zhou, J. Kong, H. J. Dai
Applied Physics Letters 76, 1597-1599, (2000)
p14-APL
14. Gating individual nanotubes and crosses with scanning probes
T. W. Tombler, C. W. Zhou, J. Kong, H. J. Dai
Applied Physics Letters 76, 2412-2414, (2000)
p13-Nature
13. Reversible electromechanical characteristics of carbon nanotubes under local-probe manipulation
T. W. Tombler, C. W. Zhou, L. Alexseyev, J. Kong, H. J. Dai, L. Lei, C. S. Jayanthi, M. J. Tang, S. Y. Wu
Nature 405, 769-772, (2000)
p12-PB
12. Superconducting proximity effect in single-wall carbon nanotubes
A. F. Morpurgo, J. Kong, C. M. Marcus, H. J. Dai
Physica B 280, 382-383, (2000)
p11-PRL
11. Controllable reversibility of an sp(2) to sp(3) transition of a single wall nanotube under the manipulation of an AFM tip: A nanoscale electromechanical switch?
L. Lin, C. S. Jayanthi, M. J. Tang, S. Y. Wu, T. W. Tombler, C. W. Zhou, L. Alexseyev, J. Kong, H. J. Dai
Physical Review Letters 84, 4950-4953, (2000)
p10-APL
10. Alkaline metal-doped n-type semiconducting nanotubes as quantum dots
J. Kong, C. W. Zhou, E. Yenilmez, H. J. Dai
Applied Physics Letters 77, 3977-3979, (2000)
p9-Science
9. Nanotube molecular wires as chemical sensors
J. Kong, N. R. Franklin, C. W. Zhou, M. G. Chapline, S. Peng, K. J. Cho, H. J. Dai
Science 287, 622-625, (2000)

1999

p8-APL
8. Integrated nanotube circuits: Controlled growth and ohmic contacting of single-walled carbon nanotubes
H. T. Soh, C. F. Quate, A. F. Morpurgo, C. M. Marcus, J. Kong, H. J. Dai
Applied Physics Letters 75, 627-629, (1999)
p7-Science
7. Gate-controlled superconducting proximity effect in carbon nanotubes
A. F. Morpurgo, J. Kong, C. M. Marcus, H. J. Dai
Science 286, 263-265, (1999)
p6-APA
6. Synthesis, integration, and electrical properties of individual single-walled carbon nanotubes
J. Kong, C. Zhou, A. Morpurgo, H. T. Soh, C. F. Quate, C. Marcus, H. J. Dai
Applied Physics A 69, 305-308, (1999)
p5-JPCB
5. Controlled chemical routes to nanotube architectures, physics, and devices
H. J. Dai, J. Kong, C. W. Zhou, N. Franklin, T. Tombler, A. Cassell, S. S. Fan, M. Chapline
Journal of Physical Chemistry B 103, 11246-11255, (1999)
p4-JPCB
4. Large scale CVD synthesis of single-walled carbon nanotubes
A. M. Cassell, J. A. Raymakers, J. Kong, H. J. Dai
Journal of Physical Chemistry B 103, 6484-6492, (1999)

1998

p3-Nature
3. Synthesis of individual single-walled carbon nanotubes on patterned silicon wafers
J. Kong, H. T. Soh, A. M. Cassell, C. F. Quate, H. J. Dai
Nature 395, 878-881, (1998)
p2-CPL
2. Chemical vapor deposition of methane for single-walled carbon nanotubes
J. Kong, A. M. Cassell, H. J. Dai
Chemical Physical Letters 292, 567-574, (1998)
p1-PRB
1. Observation and modeling of single-wal carbon nanotube bend junctions
J. Han, M. P. Anantram, R. L. Jaffe, J. Kong, H. J. Dai
Physical Review B 57, 14983-14989, (1998)